Posted By: Kuba (Kuba) on 'CZtv'
Title:   Re: Cenzura (Pokuta za Acko), zakony
Date:   Thu Jun 11 14:55:09 1998


Nojo, ze ja jsem nedrzel usta... zase reakce typu N@VA --> rude mhla pred 
ocima.

Takze, bohuzel to bude trochu delsi.... 

1. Ad kompetence Rady:

> 
>  *** Myslis? Kazdy si v nasi zemi muze posuzovat co chce. Druha vec je, ze 
> postih je mozny pouze pri rozporu s pravnim radem. Docela se mi zda absurdni

***** No, to snad ne... Pokud je mi znamo, tak statni organy mohou postupovat 
pouze v souladu se zakonem a v jeho mezich. K tomu dale:

               ZAKON
            Ceske narodni rady
           ze dne 21. unora 1992
  o Rade Ceske republiky pro rozhlasove a televizni vysilani

  par. 2

              Cinnost Rady

   (1) Do pusobnosti Rady nalezi zejmena
a) podilet se ve spolupraci s Federalni radou pro rozhlasove a
  televizni vysilani (dale jen "Federalni rada") svymi stanovisky
  a navrhy na vytvareni zasad statni politiky Ceske a Slovenske
  Federativni Republiky ve vztahu k vysilani a koncepci jeho
  rozvoje,
b) podilet se ve spolupraci s Federalni radou na vypracovani planu
  vyuziti kmitoctu pro vysilani,
c) podilet se svymi stanovisky a navrhy na vytvareni zasad statni
  politiky Ceske republiky ve vztahu k vysilani a stanovit
  koncepci jeho rozvoje,
d) vyjadrovat se k udelovani a odnimani licenci, ktere je v
  pusobnosti Federalni rady,
e) udelovat a odnimat licence k vysilani, pokud jde o subjekty
  pusobici jen na uzemi Ceske republiky nebo pokud jejich cinnost
  podstatne neprekracuje uzemi Ceske republiky,3)
f) stanovit lhuty k naprave a ukladat pokuty4) drzitelum licenci,
  ktere udelila, provozovatelum,  kteri ziskali opravneni k
  vysilani  zakonem  Ceske  narodni  rady,5) nebo subjektum
  vysilajicim bez licence, k jejimuz udeleni je prislusna,
g) zaujimat stanoviska k navrhum a plneni mezinarodnich smluv,
  ktere  souviseji s vysilani, a sva stanoviska predkladat
  Federalni rade,
h) vest evidenci licenci, ktere udelila, a jejich zmen,
i) vest evidenci provozovatelu rozhlasoveho a televizniho vysilani
  s registraci,
j) vykonavat statni spravu v oblasti spravy kmitoctoveho spektra
  urceneho pro rozhlasove a televizni vysilani.

   (2) Rada je povinna predkladat Ceske narodni rade zpravu o
stavu vysilani a o sve cinnosti, a to nejmene jednou rocne nebo
vzdy, kdyz o to Ceska narodni rada pozada.

   (3) Rada pravidelne uverejnuje prehled zadosti o licence a
prehled udelenych licenci a jejich zmen, a plany vyuziti kmitoctu
pro vysilani.


***** Ano, pravda, je tam slovo "zejmena", kam se pri trose dobre vule schova 
temer vse....


Dale k povinnostem provozovatele TV vysilani:


468/1991 Sb.
               ZAKON
           ze dne 30. rijna 1991
    o provozovani rozhlasoveho a televizniho vysilani


 CAST DRUHA
           Opravneni a povinnosti
             provozovatelu

                par. 4

             Obsah programu

   (1) Provozovatele vysilaji programy svobodne a nezavisle. Do
jejich obsahu lze zasahovat pouze  na zaklade zakona a v jeho
mezich.

   (2) Provozovatele poskytuji objektivni a vyvazene informace
nezbytne pro svobodne vytvareni nazoru. 

                 5

           Povinnosti provozovatelu

   (1) Provozovatele jsou povinni:
a) zabezpecit, aby nebyly vysilany porady, ktere jsou v rozporu
  s Ustavou  Ceske republiky  a s  Listinou lidskych  prav
  a svobod;1)
b) zajistit, aby vysilane porady nepropagovaly valku nebo nelicily
  kruta nebo jinak nelidska jednani takovym zpusobem, ktery je
  jejich zlehcovanim, omlouvanim nebo schvalovanim;
c) zajistit, aby vysilane porady neobsahovaly podprahova sdeleni,
d) nezarazovat v dobe od 6,00 hodin do 22,00 hodin porady, ktere
  by mohly  ohrozit psychicky nebo  moralni vyvoj deti  a
  mladistvych;
e) poskytnout statnim organu a organum verejne spravy nezbytny
  vysilaci cas pro dulezita a neodkladna oznameni v nalehavem
  verejnem zajmu, a to v dobe, ktera by nebezpeci z prodleni
  snizila na minimum;
f) uchovavat zaznamy vsech odvysilanych poradu nejmene po dobu 30
  dnu ode dne jejich vysilani;
g) uzavrit smlouvy s organizacemi, kterym bylo kterym bylo udeleno
  opravneni k vykonu hromadne spravy autorskych prav a prav
  autorskemu pravu pribuznych;2)
h) uvadet oznaceni televizni  stanice (logo) u provozovatelu
  televizniho vysilani.

   (2) Provozovatele jsou povinni informovat organ udelujici
licenci o tom, ze jim bylo udeleno opravneni2a) k vydavani
periodickeho tisku nebo ze doslo ke spojeni jejich podniku
s podnikem jine osoby2b) vydavajici periodicky tisk.

   (3) Provozovatel rozhlasoveho vysilani je povinen informovat
organ udelujici licenci o tom, ze doslo ke spojeni jeho podniku
s podnikem jine osoby2b) provozujici televizni vysilani.

   (4) Provozovatel televizniho vysilani je povinen informovat
organ udelujici licenci o tom, ze doslo ke spojeni jeho podniku
s podnikem jine osoby2b) provozujici rozhlasove vysilani.
 

****** K tomu dale:

Kdy muze Rada ulozit pokutu:

CAST PATA
               Pokuty

                20

   (1) Zjisti-li Rada, ze  provozovatel porusuje povinnosti
stanovene timto zakonem nebo podminky udelene licence, stanovi mu
primerenou lhutu k naprave. Nedojde-li k naprave ve stanovene
lhute, ulozi mu pokutu.

   (2) Vyse pokuty se stanovi podle zavaznosti veci, miry
zavineni a s prihlednutim k rozsahu a dosahu vysilani a k vysi
ziskaneho bezduvodneho obohaceni.****** Zduraznil bych odst. 1 citovaneho paragrafu. KDE byla ulozena lhuta k 
naprave v pripade tohoto konkretniho Acka?


Dale bych o ohledem na stanovenou vysi pokuty v maximalni vymere, tj. 2 mil. 
Kc, upozornil tez na odst. 2 citovaneho ustanoveni.


Detailnejsi kriteria pro ukladani pokut obsahuje odst. 4 uvedeneho paragrafu:

(4) Pokutu od  10 000 Kc do  2 000 000 Kc lze  ulozit
provozovateli, ktery porusi povinnosti stanovene timto zakonem
nebo podminky udelene licence tim, ze:
a) vysila porad,  jehoz obsah je  v rozporu s  povinnostmi
  provozovatelu uvedenymi v  5 odst. 1 pism. a) a b) tohoto
  zakona;
b) vysila porad, ktery by mohl ohrozit psychicky nebo moralni
  vyvoj deti a mladistvych v dobe pred 22. hodinou;
c) nedodrzel stanoveny casovy a uzemni rozsah vysilani;
d) nedodrzel stanovenou programovou skladbu;
e) nedodrzel  povinnosti  stanovene  pro  vysilani  reklam a
  sponzorovanych poradu;
f) nedodrzel stanovene povinnosti, pokud jde o vyrobu poradu
  v tuzemsku nebo vysilani takovych poradu nebo o podil poradu
  prevzatych od jinych provozovatelu;
g) provedl bez souhlasu Rady zmeny udaju uvedenych v zadosti nebo
  zmeny tykajici se plneni podminek udelenych licenci, ktere by
  mohly byt duvodem pro zmenu nebo odneti licence ( 14 a 15),
  nebo nesplnil povinnost uvedenou v  25a;
h) neohlasi zmeny udaju uvedenych v prihlasce o registraci ( 17
  odst. 6);
i) nesplnil povinnosti podle  5 odst. 1 pism. g).


>  *** Vis, co je cenzura? Vzhledem k tomu, ze evidentne ne, tak to zopakuju.
> Cenzura je znemozneni urciteho projevu predem. Cenzura neni postih za urcity
> projev, zvlast kdyz je tento postih prezkoumatelny soudem.

****** Drz se vecne argumentace. CENZURA to v danem pripade JE, protoze 
uvedene opatreni, tedy ulozeni pokuty 2 mil. Kc, zvlaste, pokud se bude 
opakovat, povede proste k ZASTAVENI, ci prakticke AUTOCENZURE, tedy k tomu, 
ze se proste o urcitych tematech v TV diskutovaT nebude, protoze za to hrozi 
pravne nepodlozene sankce, a nikdo si nenecha donekonecna ukladat pokuty, ci 
odebrat licenci... Do dusledku vzato: urcita temata budou opet TABu, hura 
zpet ke komunismu... :((((

> R.John je namysleny superman, ktery si mysli, ze mu patri svet proto, ze 
> uz za komousu... (jeho oblibene).

***** Vskutku "vecna argumentace", hodna pravnika...


> > Pokuta udelena Radou je zcela mimo kompetenci, kterou ji zakon dava. Ach
> jo :((( 
> 
>  *** Co takhle si precist dany zakon? Je totiz videt, ze jsi ho nikdy
> necetl, ac o nem 'zasvecene' mluvis. 
> 

**** Mily MERKu, viz vyse (ad vecnost argumentace), k pravnim znalostem ci 
neznalostem viz cely obsah tohoto postu, zejm. pak par. 20 zakona o R a TV 
vysilani...


dalsi debatu navrhuji presunout na CZlaws....

 
    Kuba
    e-mail: kuba@cbcomp.cesnet.cz; http://cbcomp.cesnet.cz/~kuba
    http://listen.to/Pink.Floyd; http://listen.to/The.Doors
____________________ooooO____Ooooo______________________
There's one smoking a joint, and another with spots!
If I had my way, I'd have all of you shot! (Pink Floyd)

Search the boards