Posted By: chomer () on 'CZshareware'
Title:   Re: mpeg (avi, wmv) --> mp3 (wav)
Date:   Thu Dec 8 20:03:13 2016

> Ahoj.
> 
> > Pouzivam youtube downloader na linuxu.
> 
>  V posledni dobe na youtube neco zmenili - kazde video stazene 
> nastrojem/doplnkem ve Firefoxu ma delku 0B. Vyreseno pomoci onlinoveho 
> nastroje na
> 
>  https://www.onlinevideoconverter.com/url-converter
> 
> Jovo. 

Online downloader? To jste vsichni tak posahani?

BTW, s linuxovym downloaderem naprosto neni problem:

x@x:~/tmp$ youtube-dl_2016.09.27 -F 
'https://www.youtube.com/watch?v=gabCDRys2uo'
[youtube] gabCDRys2uo: Downloading webpage
[youtube] gabCDRys2uo: Downloading video info webpage
[youtube] gabCDRys2uo: Extracting video information
[youtube] gabCDRys2uo: Downloading MPD manifest
[info] Available formats for gabCDRys2uo:
format code extension resolution note
171     webm    audio only DASH audio 116k , vorbis@128k (44100Hz), 
11.12MiB
140     m4a    audio only DASH audio 128k , m4a_dash container, 
mp4a.40.2@128k (44100Hz), 14.86MiB
278     webm    192x144  DASH video  74k , webm container, vp9, 
1fps, video only, 5.60MiB
160     mp4    192x144  DASH video 128k , avc1.4d400c, 15fps, 
video only, 12.75MiB
242     webm    320x240  DASH video 182k , vp9, 1fps, video only, 
13.92MiB
133     mp4    320x240  DASH video 251k , avc1.4d400d, 25fps, 
video only, 28.23MiB
243     webm    384x288  DASH video 372k , vp9, 1fps, video only, 
24.38MiB
17      3gp    176x144  small , mp4v.20.3, mp4a.40.2@ 24k
36      3gp    320x240  small , mp4v.20.3, mp4a.40.2
18      mp4    384x288  medium , avc1.42001E, mp4a.40.2@ 96k
43      webm    640x360  medium , vp8.0, vorbis@128k (best)

x@x:~/tmp$ youtube-dl_2016.09.27 -f 43 
'https://www.youtube.com/watch?v=gabCDRys2uo'
[youtube] gabCDRys2uo: Downloading webpage
[youtube] gabCDRys2uo: Downloading video info webpage
[youtube] gabCDRys2uo: Extracting video information
[youtube] gabCDRys2uo: Downloading MPD manifest
[download] Destination: Byl jsem mladistvC=m intelektuC!lem-gabCDRys2uo.webm
[download] 100% of 46.36MiB in 01:23
 

... a video mi to prehraje bez problemu...

Chomer

                         Hodlam vytmavovat.

Search the boards