Posted By: Wir (Wir) on 'CZriddles'
Title:   Stav
Date:   Mon Dec 14 10:54:02 1998

Dekuji vsem za cetne ohlasy. Takze stav je nasledujici:

pluma  3b
Ray   2b
demagog 0b
Alnagon 0b
Hozik  0b
Xyster 0b
Net   0b
ZCG   0b
patrick 0b
ostatni 0b

Od teto chvile kazdy zadavatel muze pridelit uspesnemu resiteli pocet bodu dle 
obtiznosti a uvahy. Pokud se bude nekomu zdat pocet bodu neprimereny, lze o 
tom vest diskuzi.

Wir
 

Search the boards