Posted By: BigFoot (go!go!go!) on 'CZdatabases'
Title:     Re: datum < v SQL
Date:      Sat Mar 15 11:17:05 2003

> zacatecnickej dotaz... jak docilit neceho jako tohle:
> select * from tabulka where datum > '030101'

v MySQL UNIX_TIMESTAMP(`dateColumn`) ti vyhodi integer
v PostgreSQL napr. EXTRACT(EPOCH FROM "timestampColumn") ti vyhodi float

> dik

BigFoot, aka Yaroukh; yaroukh@email.cz
"Budiz svetlo", rekl Booh - a bylo svetlo ...
"Budiz k nicemu", rekl Booh - and here I am !
8}__ __ _

Search the boards