Posted By: BigFoot (rybi hlava) on 'CZdatabases'
Title:     proc se rika "postgres" ?
Date:      Sat Nov 23 15:21:22 2002

Proc tolik lidi rika PostgreSQL "postgres"? Je to neco jako "verlyba", 
"pernamentka" nebo to ma opodstatneni?

BigFoot, aka Yaroukh; yaroukh@email.cz
"Budiz svetlo", rekl Booh - a bylo svetlo ...
"Budiz k nicemu", rekl Booh - and here I am !
8}__ __ _

Search the boards